Statutter

Vedtekter for Oracle User Group / Norway (OUG/N)

Vedtatt 9.mars 1989 og revidert 11.mars 2009

NAVN
Foreningens navn er Oracle User Group/Norway (OUG/N).

FORMÅL
– Etablere kontakt mellom brukere av ORACLE-systemer.
– Spre kunnskap og informasjon om ORACLE slik at medlemmene får mest mulig ut av produktet.
– Koordinere medlemmenes interesser og ønsker, samt ta opp problemer av generell art mellom medlemmer og leverandøren Oracle (Norge) og eventuelt andre leverandører.
– Arrangere medlemsmøter med faglige foredrag, diskusjoner og uformelt samvær.

Foreningen skal ikke engasjere seg i aktiviteter som tjener utelukkende økonomiske interesser.

MEDLEMSKAP
Personer som bruker Oracle produkter eller har tilknytning til Oracle-miljøer kan opptas som medlemmer. 
Medlemskapet er gratis.

STYRET
Styret skal bestå av 4 – 9 personer inkludert eventuelle vararepresentanter som alle må være medlem av foreningen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. 
Ved like stemmetall har lederen dobbeltstemme.
Foreningens firma tegnes, foruten av styret i sin helhet, av leder og kasserer hver for seg.
Lederen, eller den styret utpeker, representerer foreningen i internasjonale Oracle brukerorganisasjoner.

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende organ.
Generalforsamlingen avholdes innen 4 måneder etter utgangen av hvert kalenderår.
Innkallelse til generalforsamlingen skal skje skriftlig. Innkallelsen skal sendes senest 2 uker før møtet.
Endelig saksliste og dokumenter skal sendes ut senest en uke før generalforsamlingen.
Forslag til vedtektsendringer må være bekjentgjort i innkallelsen. 
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall for å bli vedtatt, øvrige saker avgjøres med vanlig flertall.
På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Ved like stemmetall har lederen dobbeltstemme.
Stemmegivning avgis ved personlig fremmøte.
Generalforsamlingen skal utpeke en valgkomité som instiller kandidater til styret ved neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen skal bl.a. behandle følgende saker:
1. Godkjennelse av dagsorden og innkallelse.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Valg av to personer til undertegning av protokoll.
5. Godkjennelse av representanter og stemmerett.
6. Avgående styres beretning og regnskap for foregående arbeidsår.
7. Revisjonsberetning og godkjennelse av regnskap.
8. Godkjenning av styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for det påbegynte arbeidsår.
9. Valg av leder og øvrige styremedlemmer.
10. Valg av revisor.
11. Valg av tre personer til valgkomité.
12. Eventuelt.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemmene krever det.
Innkallelsen skal skje skriftlig med minst åtte dagers varsel.

OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan vedtas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall.
Ved oppløsning vedtas disponering av foreningens midler.